Iron Lady Personal Gym
Top

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten tussen een consument en Iron Lady Personal Gym, tenzij een consument en Iron Lady Personal Gym voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 2 – Definities

1. Iron Lady Personal Gym : 2. Consument:

3. Lid:
4. Overeenkomst: 5. Fitness:

Eenmanszaak, statutair gevestigd te Haarlem
Natuurlijk persoon van 16 jaar en ouder die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking

tot fitnessactiviteiten bij Iron Lady Personal Gym .
Natuurlijk persoon van 16 jaar en ouder die een overeenkomst is aangegaan met Iron Lady Personal Gym Schriftelijke overeenkomst tussen een consument en Iron Lady Personal Gym
Een op lichamelijke en/of geestelijke activiteiten gerichte dienst.

Artikel 3 – totstandkoming overeenkomst
1.​ De overeenkomst tussen een consument en Iron Lady Personal Gym komt tot stand door middel van:
a. Het ondertekenen van de overeenkomst en het accepteren van de algemene voorwaarden.
b. Het accepteren van de algemene voorwaarden. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de consument dat hij/zij alle onderwerpen, informatie, diensten, producten en overige inhoud over de aangeboden goederen en diensten goed heeft begrepen en gelezen.
2.​ De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen met toestemming van Iron Lady Personal Gym worden overgedragen.
3.​ Na de totstandkoming van de overeenkomst is de consument direct lid van Iron Lady Personal Gym.
4.​ Iron Lady Personal Gym gaat alleen overeenkomsten aan met natuurlijke personen die minimaal 16 jaar oud zijn. De consument garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft.
5.​ Na de totstandkoming van de overeenkomst krijgt het lid van maandag tot en met zondag toegang tot de ingang van de door Iron Lady Personal Gym beschikbare fitnessruimte. De tijden en dagen waarop het lid gebruik kan maken van de goederen en diensten van Iron Lady Personal Gym zijn afhankelijk van het overeengekomen contract.
6.​ Na de totstandkoming van de overeenkomst krijgt het lid toegang tot de Iron Lady Personal Gym fitness-app en tot de besloten Facebook groep.

Artikel 4 – Betaling
1.​ De verschuldigde abonnementsgelden gedurende de duur van de overeenkomst worden na het tekenen van de overeenkomst en het akkoord gaan met de automatische incasso, automatisch geïncasseerd. Tenzij anders is overeengekomen. Bij automatische incasso dient er zorg te worden gedragen voor voldoende saldo en correcte bank en adresgegevens.
2.​ Bij niet tijdige betaling is het lid van rechtswege in verzuim. De achterstanden zijn per direct opeisbaar. Hij wordt hierop gewezen door Iron Lady Personal Gym en heeft dan alsnog de mogelijkheid om het nog verschuldigde bedrag binnen twee weken te voldoen.
3.​ Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Iron Lady Personal Gym gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen. Voorts is Iron Lady Personal Gym bij uitblijven van betaling bevoegd om de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
4.​ Indien het lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Iron Lady Personal Gym bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 5 – Bedenktijd
1.​ Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst, heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Het herroepingsrecht eindigt op het moment dat het lid eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.
Voor overeenkomsten die geheel op afstand zijn gesloten (zoals via de website van Iron Lady Personal Gym) geldt een wettelijke bedenktijd van veertien kalenderdagen.
2.​ Iron Lady Personal Gym biedt haar leden bij het aangaan van een abonnement, bestaande uit een periode van 3 maanden, de mogelijkheid om binnen 14 dagen de overeenkomst te vernietigen. Het lid betaald dan, ongeacht wanneer het lid besluit te stoppen binnen de eerste maand en na de eerste week, het volledige bedrag van 1 maand, afhankelijk van haar abonnementsvorm.

Artikel 6: Trainingsvoorwaarden en lestijden
1. Een lid kan zich via de Iron Lady Personal Gym app inboeken voor een small group training of personal training sessie.
2. Een lid met een Premium en Excellence abonnement mag naast de small group trainingen, welke 2 keer per week worden gegeven, nog 1 keer per week vrij trainen. Bij Iron Lady Personal Gym wordt er altijd​ getraind ​onder begeleiding​ en/of toezicht van een specialist.​ .​
3. Een lid dient zich bij afwezigheid 24 uur van te voren af te melden.
4.Eenlidkanzichenkelinschrijvenopde​vastelestijdend​ iebeschikbaarwordengesteldopdeChange&Balanceapp.
5. Iron Lady Personal Gym is bevoegd om een small group training te verplaatsen indien er minder dan 2 deelnemers zich inschrijven.

Artikel 7 – Duur en beëindiging
1.​ Iron Lady Personal Gym biedt haar leden ten minste keuze uit:
a. een basis abonnement van 3 maanden
b. een basis + abonnement van 3 maanden
c. een optimum abonnement van 3 maanden
2.​ Na verloop van het contractduur van het excellence of premium abonnement wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met 3 maanden met een Basis + abonnement. Na verloop van het eerste contractduur van 3 maanden kan er te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van het opzegtermijn van 1 maand.
3​. Bij een stilzwijgende verlenging van een overeenkomst gelden de tarieven en de algemene voorwaarden die zijn vastgesteld in de overeenkomst.
4.​ Tussentijdse opzegging door het lid is mogelijk indien:
a. het lid een ander woonadres krijgt en het als gevolg van de toegenomen reistijd voor het lid niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand.
b. het voor het lid als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand.
c. Bij overlijden wordt de overeenkomst per direct beëindigd.
5.​ Opzegging van de overeenkomst geschiedt schriftelijk of digitaal.
6​. Bij een opzegging onder punt 2 en punt 4 is het lid gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode.
7.​ Naast de opzegmogelijkheid bestaat er voor het lid een ​bevriezing mogelijkheid.​ Als het lid gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare vakantie, blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.
8.​ Iron Lady Personal Gym is gerechtigd om een overeenkomst ​met onmiddellijke ingang​ te ontbinden zonder opgaaf van redenen indien: a.deconsumentéénofmeerderebepalingenvandezevoorwaardenofvandehuishoudelijkereglementschendt,tenzijdeschendingeenbeëindiging​n​ ietrechtvaardigt.
b. de consument na de totstandkoming van de overeenkomst jonger dan 16 blijkt te zijn.
9​. Bij beëindiging van de overeenkomst vervalt het recht van de consument om gebruik te maken van de door Iron Lady Personal Gym beschikbaar gemaakte fitnessfaciliteiten. De consument kan zich niet meer inloggen op zijn of haar account en heeft ​geen toegang​ meer tot de besloten Facebook groep.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument

1. Het lid houdt zich aan de door Iron Lady Personal Gym gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
2. De consument dient bekende medische klachten te melden aan Iron Lady Personal Gym.
3. Het is het lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee het lid niet bekend is. Indien het lid niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan Iron Lady Personal Gym kenbaar te maken, zodat de fysieke trainer uitleg kan geven.
4. Het is voor de leden niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
5. Het is de leden niet toegestaan te roken in de door Iron Lady Personal Gym beschikbaar gestelde fitnessruimte.
6. Het lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Iron Lady Personal Gym mede te delen.
7. Het lid dient afspraken ten minste 24 uur van te voren af te zeggen. Indien het lid zich niet ​binnen 24 uur afmeld​ en niet komt opdagen dan is het lid verantwoordelijk voor de kosten die Iron Lady Personal Gym maakt.
8. Indien het lid zich niet houdt aan het huishoudelijk reglement dan is Iron Lady Personal Gym genoodzaakt om het lid weg te sturen of de toegang tot de fitnessruimte te weigeren.

Artikel 8 – Onderhoudswerkzaamheden
1. Iron Lady Personal Gym kan onderhoudswerkzaamheden laten verrichten tijdens de openingstijden van de beschikbare fitnessruimte.
2. Er bestaat een mogelijkheid dat er een gedeelte van de door Iron Lady Personal Gym beschikbare ruimte buiten gebruik wordt gesteld.
3. De werkzaamheden zullen zo snel mogelijk worden verricht om de fitnessruimte weer zo snel mogelijk beschikbaar te stellen voor de leden.

Artikel 9– Persoonsgegevens consument
1.​ Iron Lady Personal Gym verwerkt persoonsgegevens van de consument binnen de kaders van de toepasselijke wet-en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.​
2.​ In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Iron Lady Personal Gym de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: facturatie, bedrijfsadministratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en regelmatigheden

Artikel 10 – Intellectuele eigendom
1.​ Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de consument dat alle ontwerpen, informatie, diensten, producten, beelden en overige inhoud de product eigendommen zijn van Iron Lady Personal Gym en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
2.​ Het is de consument uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Iron Lady Personal Gym te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Iron Lady Personal Gym.

Artikel 11 – veiligheid & hygiëne
1.​ Voordat u kunt deelnemen aan een les bij de fysieke en mentale coach, dient u eerst een health check te doen bij onze interne manuele therapeut.
2.​ Indien u van de manuele therapeut een positief bericht krijgt op de health check, dan begint u met uw eerste les bij de mentale en fysieke coach.
3​. De fysieke coach legt u ten alle tijden uit hoe de fitness apparatuur werkt zodat u op een veilige manier gebruik kunt maken van de fitnessfaciliteiten. Dit zal ten alle tijden onder toezicht zijn van een fysieke coach.
4.​ De fysieke coach kan toegang tot zwaardere lessen weigeren indien dit niet verantwoord is voor uw gezondheid.
5.​ In de beschikbare fitnessruimte van Iron Lady Personal Gym dienen de leden schone en geschikte sportkleding te dragen met bijbehoren schoeisel.
6​. Als het lid tijdens het trainen duizelig wordt, het gevoel krijgt dat hij kan flauwvallen of abnormale pijn in zijn lichaam ervaart, is de consument verplicht direct te stoppen en een medewerker te roepen.
7.​ Het lid dient een handdoek te gebruiken, welke het lid kan lenen van Iron Lady Personal Gym. Na het gebruik van een toestel dient u deze af te nemen met uw handdoek om de hygiëne te bevorderen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1. ​Iron Lady Personal Gym is tegenover het lid aansprakelijk voor schade van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichting uit de overeenkomst. Iron Lady Personal Gym is niet aansprakelijkvoor​schadea​ anof​vermissing​vaneigendommen.
2.​ Het lid is tegenover Iron Lady Personal Gym aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichting uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van het lid of consument komt.
3.​ Hoewel Iron Lady Personal Gym alle zorg besteedt aan veiligheid en gezondheid is het gebruik van de faciliteiten die Iron Lady Personal Gym aanbiedt, volledig voor eigen risico van het lid. Iron Lady Personal Gym kan in ​geen enkel opzicht aansprakelijk​ worden gesteld.
4.​ Iron Lady Personal Gym is gerechtigd om de algemene voorwaarden te wijzigen indien nodig. Het lid wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Artikel 13 – Klachten

1.​ Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden en deze omschrijving dient per e-mail of per schrift opgestuurd te worden naar Iron Lady Personal Gym .
2.​ Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten terzake verliest.
3.​ Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt de consument hiervan op de hoogte gesteld binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht.

Artikel 14 – Geschillenprocudure
1.​ Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
2.​ Geschillen tussen Iron Lady Personal Gym en de consument die betrekking hebben op: – de totstandkoming van de overeenkomst of, – de uitvoering van de overeenkomst,
Kunnen zowel door de consument als door Iron Lady Personal Gym aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter.

Artikel 15 – Verantwoordelijkheid cursist
Het lid belooft plechtig alle aanwijzingen van de Iron Lady Personal Gym nauwgezet op te volgen, teneinde een ​geweldig fit resultaat​ te krijgen en te behouden. Bij het bewust niet opvolgen van de aanwijzingen en of het niet regelmatig volgen van de trainingen zonder afbericht, zal Iron Lady Personal Gym de overeenkomst met het lid beëindigen. Indien niet tevreden krijgt u uw ​oude lichaam vanzelf terug​ ​☺​.

×